หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นายคณิต. กายสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สรินทร ทองทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นางสุพัตรา แสงสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
นายสมบูรณ์ อ่อนภักดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สอจ นราธิวาส
นายพิทยา ลิ้มนุกูลเจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวณัฐณิชา วาณิชสรไก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นายสำรวย เข็มทองหลาง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
นายถนอม วงศ์พุทธรักษา วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
นายสราวุธ พรทิพย์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
นายปรัชญา รัฐเมือง วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
น.ส.วิมลรัตน์ พงษ์หัสบรรณ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
นางนีระนุช มหายศนันท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
นายธีรพล สุขวัฒนาสินิทธิ์ วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
นายศตวรรษ นาควงษ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวนฤมล จึงยุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจิราพร กาญจนันท์ วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวเตือนใจ กำลังเกื้อ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวสมฤดี จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
นางสาวฮำสะ ดำพิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
นายอาทิวุฒิ เชียงใหม่ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
นายนำชัย หอมแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
คุณณัฐนนท์ ตึ้งเจริญชัยกุล รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด
นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
นายวิทยา จันทร์สำเนียง พนักงานธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
นายวัชระ อานามวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
นางสาวกมลพร ศรีนวล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพสิษฐ์ พสิษฐ์กิตตินาถ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
นางสุรีย์ รตโนภาส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดขวาง
นายธนดล จ้อยสำเภา นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลลาดขวาง
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
นางสาวกวินธิดา แก้วชัยเทียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดขวาง
นางสาวกวินธิดา แก้วชัยเทียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดขวาง
นายบรรหาร วิจิตรจินดา หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
นายสยุมพร มณเฑียร ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลแปลงยาว
นายกฤษกร นพเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า
นายสมชาย เอี่ยมพินิจ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
นายอาคม ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
นายบรรเจิด สีเอง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังเย็น
นายพิเชฐ สระอุบล หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ว่าที่ ร.ต.สมเจตน์ เลิศศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
จ.ส.อ.ไพบูลย์ มากรักษา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
นายชุมพล แพลูกอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเทพราช
นางสาวจุฑาภรณ์ ภักดีอุดม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลเทพราช
นางสาวหิรัญสุภกร พูลอุย เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน เทศบาลตำบลสวนหลวง
สุดารัตน์ เดชศิริ เจ้าหน้าที่ระบบISO บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
นายมานะ ชื่นบาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนามชัยเขต
น.ส.วรรษมล สาลีวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสนามชัยเขต
นางสุภัค ทองย้อย หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
นางคนึงนิจ ทยายุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวพนิดา เรืองพงศ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาววรนุช เทียนดำ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Eco Center สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวบุญยานุช บุตรแดงน้อย นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีธัญญา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวปิยเนตร เรนชนะ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางสาวศิริพร เข็มเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง