หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาวเปล่งฉวี ชิตวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวจิราพร กลอนจะโป๊ะ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
นายเพชรมงคล มายูร วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
นางสาวภรภัทร รองพล วิศวกรปฎิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
นางธารารัตน์ ทรงโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
นางนภัทชล ศรีกลับ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกาญจนา วงศ์ราชา นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวศันสนีย์ สุนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวแคทรียา ขมิ้นผง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายยุทธพงษ์ พันธะไชย หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวราตรี ชาติมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
นายศรัณยู อ่อนบัวขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
นายอิสระ ราศีกุล วิศวกรชำนาญการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
นางสาวนราทิพย์ ศรีสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวจารุจิตร บุญชำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวธีรารัตน์ ร่วมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวณิชานันท์ คำโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวพัชริดา จันทรมณี วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวชเอม พิมพ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นายวาทิน ไชยขันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นางสาวธัญจิรา โชติเนตร นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
นางสาวนารีรัตน์ กั้วจรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
นายบุญชัย แจ้งกิจ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
นางลัดดาพร ชานันโท วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปัทมา อมรวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสุธิดารัตน์ พูนรัตนวิมล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางเพลินพิศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นายชาญชัย อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
นายรัฐพงศ์ พูนเพ็ชร วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
นางสาวศุภลักณ์ เติมกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นางสาวประภัสสร ศิริวารินทร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นางอัจฉรา คำหมาย นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
นางสาวเกษรา วุ้นชีลอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวนารีรัตน์ ฉลองวงษ์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นายอรรถกร เสียงใส วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นายเชษฐพงษ์ แสวงแก้ว วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นางพจนีย์ น้อยเสนา พนักงานธุรการ ส4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นางธินีนาฎ บุตรโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นายกิตติพงศ์ คงศรี วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
นางณัฐพิมล ดาบแก้ว พนักงานธุรการระดับ 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวจิราพร ดวงกลาง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
นายจตุพงษ์ แจ้งมุข วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
นายชัยพัฒน์ วิลาควง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ศิริญา โคตรภักดี เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นางสาวสรัญญา คู่กระสังข์ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาววรารัตน์ หงสกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเจนจีรา รองสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
นางสาววิรุฬ จอบกระโทก ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
นายพิสุทธิศักดิ์ กมลคุปติสกุล วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
นางสาวมยุรินทร์ พันพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
นายสุทธิรักษ์ ชาววัง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
นายวีรชาติ พิมพ์พัฒน์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนานงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวมาลัยพร พันโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวอัมพร ปัญจะศรี นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
นางสาวพัชรินทร์ เม่นขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
นายนันทพจน์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
นางสาวอณัญญากรณ์ จอนสำโรง เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
นายเอกชัย ขำชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
พ.จ.อ. ทรงกลด ซุ้ยไกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองศิลา
พ.จ.อ.ทรงกรด ซุ้ยไกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
น.ส.อุทุมพร พานชนะ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว. จำกัด