หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นายถวิล ทองสิน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
นางสาวจิตรลัดดา สุทธินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
นายฉัตร์ ทัศมาลี วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
นางสาววันทนา ทองสุคนธ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวสุภัค แก่นไร่ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
นายธีรวุฒิ ศรีเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
นางสาวมนฤดี ดาราโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
นางสาวธัญวรัตน์ ต้นแทน เจ้าพนักงานตรวยโรงงานชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
นางประภาวดี ฉิมโห้ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
นางสาวณีรนุช สายไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ วิษวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาววิภาวดี น่วมโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวชลกนก เนียมจำเริญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวภัคจิรา คำเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
นางอิงครัตน์ ชนธัญตรีโลจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวชลิดา ไชยรักษ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวชลิดา งานรุ่งเรือง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
นายวิรัตน์ ชมชูชื่น วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
นางสาวณัฐกานต์ จันทนกิจ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
นายเกรียงศักดิ์ คชหิรัญ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
นายประมินทร์ วงศ์ชนะยุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
นางแก้วตา เงินโสภา นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
นายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
นางนภาพร สกุลพรเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
นางสาวณัฐยา คำผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นางสาวศิริญา สงวนพันธุ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นางสาวสุกัญญา เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางสุจิตรา เทวอักษร นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางสาววิภาวรรณ ทองเจริญพร นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นายศิริศักดิ์ แท้สูงเนิน วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวณชกนก วาทยานนท์ นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวศลิลลัลล์ ปฏิสันเนติ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวอังคณา ดวงศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกฤษณ์ สุทธิวาจา วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
นางสาวสุพรรษา พันธ์สน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
นางสาวสุธิดา จันทรอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวธัญพร ศรีอินทร์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
นางสางสกุลตา แท่นงาม วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ์กุล นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
จ.ส.ท.พรเทพ ทับโชติ นายช่างผังเมืองชำนาญงาน เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
นางสุภัครดา หยองอนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
นายสมชาติ ไขว้พันธุ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นางสาวนภาพร สกุลพรเจริญ เจ้าพนักงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร