หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นายพงพนธ์ ออมแก้ว วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
นางสาวนิรมล อินมา นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสถาพร ธรรามสิทธิ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวิเชียร เจริฐธีรบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
นางสาวนภาธิป หนูเนียม นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
นายกันต์ภิวัฒน์ มากทรัพย์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
นายภูมิพัฒน์ หอมอบ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
นายวัชรินทร์ มหาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
นางสาววิภาพร ศักดิ์ลอ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
นายไพศาล ภูมมะภูติ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นางสาวสายสุดา ประดุจชนม์ นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องใส นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นายนนทวัชร์ แสงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นายดำรัส แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง
นางประไพพิศ บัวชุม จพง.ทรัพยากรธรณีชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
นายวีระพล บุตรแก้ว นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
นายคุณากร ต๊ะอุ่น นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
นายสมจิตร แจ่มจันทร์ วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลสันกลาง
นายสุชาติ ปกเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายนิคม สุทธิทองแท้ ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
นาย ชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย
นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
นายสุกฤษฎิ์ ทั่งหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลเมืองยาว
นางชไมพร จันทศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะสน ปลัดเทศบาลตำบลแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง