หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาวอณัญญากรณ์ จอนสำโรง เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
นางสาวกนกภรณ์ ศรีเพชร เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
นายคำรณ สุวรรณเลิศ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาว นันทวรรณ์ ชาติครบุรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทุ่งอรุณ ฮาร์ดโครม จำกัด
นางสาว พนาวรรณ หวังประสพกลาง ฝ่ายบุคคล บริษัท ทุ่งอรุณ ฮาร์ดโครม จำกัด
นายนพดล คันทะพรม ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด นครราชสีมา
นายประภากร จันหัวนา พนักงานธุรการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางรัตนรัตน์ หมื่นสา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
นางสาวนิลวรรณ มหาโชคชัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
นางสาวนภาพร คมขำ จป.วิชาชีพ บจก.แวนการ์ด ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวเกษร สร้อยสงค์ ฝ่ายบุคคล บจก.แวนการ์ด ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาววาสนา ผินงูเหลือม หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด
นายตุลพันธ์ ชำนาญกิจ ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท เอ็ม. เอ็น. ที. จำกัด
นางสาวนิสา บุญเย็น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม. เอ็น. ที. จำกัด
นายวัชโรจน์ รุ่งเรืองบูรณะกุล ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ / สิ่งแวดล้อม บ.คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวภัชธีญา วิสุทธิยา Safety Officer Leader บริษัทเวอร์เท็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
นางอณัศยา สามสูงเนิน Genaeal Affairs บริษัทเวอร์เท็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
นางสาวธนิฎฐา สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด
นายสุรสิทธิ์ จูสิงห์วัฒนา หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
นายอนวัช อาบสุวรรณ เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด
นายสุรศักดิ์ มยุราลีลา เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท ซันพาร์ค จำกัด
นาย คณิต คำหอม QMR/QA Manager บ.สยามโคราช จำกัด
ลัญจกร คำหอม Material Manager บ.สยามโคราช จำกัด
น.ส.พุทธชาด วรรณทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัทเพชรธารา จำกัด
นายบัญชา คนึงเพียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นายจัตุพร แก้วทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
นายญาณวีร สุรเลิศรังษี QMR Manarer บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
นางสาวพนิดา ต้นสาลี เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
นางสาวปัทมา ขุมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด
นางสาวกัญจน์รัตน์ กันจุวงศ์ safety Officer บริษัท คาร์มา โมบิลิตี้ร์ จำกัด
นางสาวปรียาดา ยะสูงเนิน เจ้าหน้าที่ SHIPPING บริษัท คาร์มา โมบิลิตี้ร์ จำกัด
ปริศนา แตงอยู่ จป. วิชาชีพ บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
สุพยง ไลไธสง จป. วิชาชีพ บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
ปัทมา สำราญราษฎร์ หัวหน้าส่วนสำนักงาน บริษัท หลอม เจิน เจิน จำกัด
นายปัณณพงศ์ ภัสร์ศรีตระกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นายธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการแผนกบุคคล - ธุรการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
นางสาวณิชญาพัฒน์ วงศ์สิงห์งาม safety officer บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอรอนงค์ ต่อสัมพันธ์ดี เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
นายโยธิน ศุภเมธานนท์ หัวหน้าแผนกบุคคล / จป.วิชาชีพ บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัด
นางสุมาลี สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด
เพ็ญพรรณ พัฒนจิตวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. จี - ฟอร์ส เอเชีย
นางสาวคณาวรรณ บุญนำรัตน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด
น.ส. สุภาวดี รัตนประพันธ์ นำเข้าและส่งออก บจก. จี - ฟอร์ส เอเชีย
สุมินทร์ตรา ปัญญาพงษ์เมธ กรรมการบริหาร บริษัท สุมินทร์ตราไม้แพลเลท จำกัด
กอบชัย ปัญญาพงษ์เมธ กรรมการบริหาร บริษัท สุมินทร์ตราไม้แพลเลท จำกัด
นางพิมลพรรณ ไตรณรงค์ ซูปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)
นางสาวพรพิมล หุตะมาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)
นายสมชิด มุ่งผลกลาง จป.ว บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา
นางทวีทรัพย์ อนุวัฒนวารี หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)
นางสาว นิภารัตน์ พิมล วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
นางสาว กมลพรรณ ชื่นพิบูลย์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
นางสาวแวว กรองโพธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด
นางสาวประณีต น้ำทรง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เวลิด์พลาส จำกัด
นางสาวปิยะดา บุญเย็น การตลาด บริษัท เวลิด์พลาส จำกัด
นางสาวศัลย์ศยา น้ำทรง ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวลิด์พลาส จำกัด
นางเรวดี แก้วก่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เวลิด์พลาส จำกัด
นายอนวัช ปิ่นคำ Engineer บริษัท เวลิด์พลาส จำกัด
นางสาวภคพร ใหญ่พุดซา เจ้าหน้าที่ข้อมูล บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด
นางสาวแสงระวี ชัยแสนฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด
นางณัฐภรณ์ ปลั่งกลาง ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัทไทยชิมจำกัด
นางสาวอรพรรณ คำดิษฐ พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัทไทยชิมจำกัด
นายสันติ อินทรศรี ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทแอคทูลั่มจำกัด
นางวรีรัตน์ เลิศวรายุทธ์ ฝ่ายบุคคล บจก.นครินทร์ ไวนิล
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจก.นครินทร์มาร์มาร่า
นายไพรวัลย์ แซ่ตั้ง ผจก.โรงงานฝ่ายผลิต บจก.นครินทร์มาร์มาร่า
น.ส.วรรทณา จรโคกกรวด เจ้าหน้าที่ บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด
นางสาวสมจิตร สมนิยาม หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
นางสาวสุวารี ลดกระโทก หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
นางสาวณัฐพร พันธ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
เข็มเพ็ชร จิตรเพียรค้า ผู้จัดการ หจก.ชำนาญ คอนกรีต
นางสาวสุปัญจชาร์วลี จันทร์กมล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท พี.อาร์ฟู้ดแลนด์ จำกัด
นายกิติธนวัฒน์ โพธิ์ธัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอำนวยการ บริษัท พี.อาร์ฟู้ดแลนด์ จำกัด
นายอำนาจ มีสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวสุภาวดี ผาภู Safety Officer บริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จำกัด
กานพลู เพ็งสันเทียะ นักเคมีและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอกอุทัย จำกัด
ฐิติมา ประสารทอง นักเคมีและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จินตนา ศรีสุข นักเคมีและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอกอุทัย จำกัด
นางสาวเจนจีรา รองสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
นางสาววิรุฬ จอบกระโทก ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
นางสาวสาวิตรี เกลื่อนกลางดอน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด
น.ส.กันยารัตน์ สิงห์ดง เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด
จิดาภา ฟ้อนกระโทก พนักงานฝ่ายบัญชี บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด
นายวิชา ศรีธัญรัตน์ Advisor บริษัท สีมาเทคโนโลยี่ จำกัด
นายประธีป บุญเสนา ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด
นางสาวเนตรดาว น้อยกลาง ผู้จัดการแผนกผลิต บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด
นางสาวปัทมา ขุมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด
นางสาวชุติมา อิ่มจันทึก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท คุนิมิซึ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวสุมารีย์ เกลาเกลี้ยง BOI บริษัท คุนิมิซึ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวเด่นนภา การสัมฤทธิ์ Supervisor บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
น.ส.อุทุมพร พานชนะ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
นางสาวสมพร บุญจันทึก เจ้าหน้าที่QA สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
นายณัฐวุฒิ สุทโท ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/วิศวกรโรงงาน บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
นายประวิทย์ แก้วระวัง หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
ณิชนันทน์ เหมสูงเนิน Assistant Manager ISO
สิริพร แรมกลาง Safety Officer โคราชมัตซึชิตะ จำกัด
นางสาวอัจฉรา สวามีชัย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
นางสาวอณัญญากรณ์ จอนสำโรง เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
นางสาวจิราพร กลอนจะโป๊ะ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ประพันธ์ จันทร์อินทร์ หัวหน้าแผนกและล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท ฮิตาชิออโตโมทีฟซืวเต็มส์ โคราช จำกัด
นายสิทธิชัย ขันธะวินะหุและน.ส.ศรีสุรางค์ พูนสถาพร หัวหน้างาน และพนักงาน บ/ช บริษัท เยนเนอรัลมิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
นางสาวสุณัฏฐิกา สิงสุขุม หัวหน้าฝ่ายบุคคล - ธุรการ บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท จำกัด
นายสุริยะ ภาระบาล วิศวกรควบคุมระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
น.ส.ธันยากร พนาลิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)