หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นายธนวรรธน์ ธงชัยจินดาพงศ์ ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย บริษัท ชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวเพ๋็ญนภา เทกะมล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
นางอภิญญา หอมชะเอม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
สันติธรรม สีนวนสกุลณี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าหลวง
นางสาวขวัญใจ แก้วมน หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
น.ส.สุนิษา นิชำนาญ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด
วรรณา เหล่าภักดี ฝ่ายบุคคล บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี
นางสาวจุฑาวรรณ ต่วนกระโทก เจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
นายประเสริฐ บัวลพ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ลิกมัน ไลท์ติ้ง จำกัด
นายศุภฤกษ์ จันทะโบราณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ลิกมัน ไลท์ติ้ง จำกัด
นางกรกช บัวพูน EMR บริษัท ลิกมัน ไลท์ติ้ง จำกัด
นางสาวศศิธร ทัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการเบื้องต้น บริษัทดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
นางพรทิพย์ เจียมจิรานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท อินทิเกรเทด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวศุชัชชล ภู่จินดาตระกูล Executive Port Service บริษัท เปรไมยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
นางสาวศิริลักษณ์ เบี้ยเลี่ยม หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โอซีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สินี ดำเนินทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี บจก.อโยธยา รีไซเคิล 2002
สมหมาย ดำเนินทรัพย์ ฝ่ายขายและประสานงาน บจก.อโยธยา รีไซเคิล 2002
นางสาวสุนันทา ทองกลัด ผู้จัดการ Production บริษัท เอฟทีเอ ประเทศไทย จำกัด
นายโกสินทร์ เฮงส่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ Production บริษัท เอฟทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด
สุพจน์ มะโนน้อม 3 1499 00267 935 ธุกิจสว่นตัว ธุกิจส่วนตัว
นางอัจฉรา กระโห้ทอง Boi officer บริษัทสิงค์-เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นางสาวปรานิดา รัตตะนะ HR executive บริษัทสิงค์-เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ยศรินฏาร์ สุฤทธิพิสมัย - ผู้สนใจ
มุนี ลียากาศ เจ้าของสถานประกอบการ ต๋องยานยนต์
มารศรี ต่ายเนาว์ เจ้าของกืจการ ต๋องยานยนต์
วิมล โฉมนาค Opt ธุรกิจส่วนตัว
นายเสริมพงษ์ สุขสมบูรณ์ เจ้าของกิจการ ประกอบกิจการ ซ่อมเครื่องยนต์
ประภัสสร สุขสมบูรณ์ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ซ่อมเครื่องยนต์
นายพรภัทร ขวัญเกตุ เจ้าของ ผู้ประกอบการ ซ่อมแซมเครื่องยนต์
เกศินี รัชตะไตรภูมิ เจ้าของกิจการ SME ผู้ประกอบการ ผลไม้แช่อิ่ม
ชลอศรี รัชตะไตรภูมิ ฝ่ายผลิต SME ผู้ประกอบการ ผลไม้แช่อิ่ม
เกษศิริ รัชตะไตรภูมิ ฝ่ายผลิต SME ผู้ประกอบการ ผลไม้แช่อิ่ม
นายสุพจน์ วัฒนศรานนท์ เจ้าของกิจการ ยนต์เชียง
นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิกุล เจ้าของกิจการ โรงกลึงเสนากลการ (เฮียตี๋)
นายศุภชัย กรกิ่งมาลา ผู้จัดการ อยุธยาอัดเบรค
นางสาววิศรรศยาร์ ดำริกิจเจริญ กรรมการบริษัทฯ นิลเนตร โลหะการ
นายสมชาติ ร่วมสมัคร ผู้จัดการ ประกอบกิจการ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นายภาณุเดช เพิ่มพูลสินชัย ผู้จัดการบริษัท รุ่งโรจน์แทรคเตอร์
วาสนา ภูษาอินทร์ การผลิต ประกอบกิจการผลไม้ตากแห้ง
บุญเพ็ง อุทัยแสน เจ้าของกิจการ ประกอบกิจการผลไม้กวน
นางสาวชญาณิศา สมพงษ์ เจ้าของกิจการ ประกอบกิจการ ผลิตผลไม้ตากแห้ง
นายเทิดศักดิ์ จุ้ยชื่น เจ้าของกิจการ ประกอบกิจการ ผลิตผลไม้ตากแห้ง
ภีรพล คชาเจริญ บรรณาธิการบริหาร บายเนเจอร์ พัลลิชชิ่ง
นางสาวภาวิณี กวีวุฒิพันธุ์ safety & Environment officer บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด