หน้าหลัก

สำหรับเจ้าหน้าที่


- บันทึกเชิญอบรมสัมมนา

- กำหนดการสัมมนา


ลงทะเบียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี


    ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด
ของผู้เข้าอบรม ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 
กรณีที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้
ขอความกรุณาแจ้งที่ คุณสุกัญญา ภิรมย์ทอง 0 2202 4129