โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน

4. แบบตอบรับ

5. ประกาศรายชื่อ