โครงการฝึกอบรม
เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001
(Occupational Health and Safety Management Standard)
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

 

1. กำหนดการสัมมนา

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ไม่มีเอกสารแจกหน้าห้อง หากท่านต้องการเอกสารการสัมมนา กรุณาดาวน์โหลดและโปรดนำมาด้วยในวันสัมมนา
ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ววันนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 202 4216 กลุ่มบริหารความปลอดภัย