การสัมมนาและนิทรรศการ
เรื่อง "ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0"
*******************************
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หน้าหลัก

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

2. กำหนดการ

3. แผนที่

1. ห้องมิราเคิลแกรนด์ A-B ||การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้งานระบบ Safety Application ในการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม"

2. ห้องมิราเคิลแกรนด์ C||สัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

3. ห้องแมจิก 2 || สัมมนา "อุตสาหกรรมไทยกับความปลอดภัยทางชีวภาพ"

4. ห้องแมจิก 3 || "การประยุกต์ใช้ Computer Simulation และเทคโนโลยี 4.0 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับหม้อน้ำ"

- รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. ห้องมิราเคิลแกรนด์ A-B
2. ห้องมิราเคิลแกรนด์ C
3. ห้องแมจิก 2
4. ห้องแมจิก 3