โครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตราย
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 -14.00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หน้าหลัก


 

1. รายละเอียด

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน

4. แผนที่

5. ประกาศรายชื่อ