โครงการฝึกอบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานหม้อน้ำ
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

ข้อความจากระบบ !!

ขออภัย ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ครบจำนวนแล้ว