"โครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ"
จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม A300
สถาบันไทยเยอรมันนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

หน้าหลัก

ชื่อหน่วยงาน*
เลขทะเบียนโรงงาน*
ชื่อ-นามสกุล*
ตำแหน่ง*
email*
โทรศัพท์*
  กรุณาเลือกรุ่นที่ต้องการเข้าสัมมนา*

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560หมายเหตุ เฉพาะโรงงานในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น