| หน้าแรก  | KM-Radio
KM-DIW   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Counters

เริ่มนับ 1 ต.ค. พ.ศ. 2552   
แหล่งความรู้ กรอ.
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • คู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
 • คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน
 • ขั้นตอนพิจารณาอนุญาตโรงงานฯ


 • ด้านสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อมทั่วไปนั้นจะอยู่รอบตัวเราล้วนแต่มีความสำคัญและได้แบ่งการจัดการดังนี้
 • การจัดคุณภาพน้ำ
 • การจัดการมลพิษทางอากาศ • ทั้งหมด >> ทั้งหมด >>


  ด้านความปลอดภัย
  ความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรละทิ้ง
 • คู่มือประเมินความเสี่ยง
 • คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง
 • คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
 • คู่มือการตรวจสอบติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • ด้านวัตถุอันตราย
  วัตถุอันตรายควรมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้
 • ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
 • คู่มือการจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีและการเลือกบรรจุภัณฑ์
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
 • คู่มือปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต UN MARK

 • ทั้งหมด >> ทั้งหมด >>


  ด้านพลังงาน
  รวมบทความเกี่ยวกับพลังงาน  บทความทั่ว ๆ ไป
  รวมบทความต่างๆ ที่น่าสนใจ
  ทั้งหมด >> ทั้งหมด >>