การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (H-50)
จากคุณ : สำนักบริหารยุทธศาสตร์ /สุราตรี อัครบวรกุล - [30/9/2554 14:04:41]

การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
(ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาองค์กร)

การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือจะเรียกว่าเป็นการบริหารงานแบบสมัยใหม่ หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะที่สำคัญคือ
1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
2. วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)
3. การมีส่วนร่วม (Participative Management)
หากหน่วยงาน/องค์การมีครบทั้ง 3 ส่วน ก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ บริหารจัดการด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนางาน กำหนดนโยบาย มีกระบวนการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจกับลูกค้าได้
การบริหารงานแบบบูรณาการ ต้องประกอบด้วย
1. มีเจ้าภาพ
2. มีส่วนร่วม
3. มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์พันธกิจชัดเจน
4. รวดเร็วลดขั้นตอน
5. แก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
6. มีประสิทธิภาพประหยัด
7. เกิดผลสัมฤทธิ์
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลสำเร็จ คือ การพัฒนาสร้างวิสัยทัศน์แบบคิดใหม่ทำใหม่ (Rethinking the Future) ได้แก่
1) หลักการ (Rethinking Principle)
2) การแข่งขัน (Competition)
3) การบริหารองค์กร (Control & Complexity)
4) ความเป็นผู้นำ (Leadership)
5) ระบบเครือข่าย (Networking)
6) มีส่วนร่วม (Participating)การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ประกอบด้วย
1. การร่วมกันวางแผน (Plan)
2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do)
3. การร่วมกันตรวจสอบ (Check)
4. การร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action)

แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1. พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ขององค์การอย่างชัดเจน
2. จัดตั้งทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย
3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูล
5. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่องบุคลากร
6. ยกย่องผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ
7. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี