"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวี ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมกรณีการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขง
     วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม กรณีการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขงโดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาที่พบจากการประกอบกิจการดูดทราย และกระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย เนื่องจากการประกอบกิจการดูดทรายต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาทิ ใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำเรือเดิน ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งแต่ละใบอนุญาตอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้กระบวนการขออนุญาต รวมทั้งการขอต่อใบอนุญาตเป็นไปด้วยความล่าช้าและซ้ำซ้อน กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ประการใดและสามารถปรับลดใบอนุญาตบางฉบับหรือรวมให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้หรือไม่อย่างไร
     นายกรณ์ภัฐวีญ์กล่าวว่าในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการนำมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน” มาพิจารณาเพื่อออกกฎกระทรวง ให้การประกอบกิจการดูดทรายไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ซึ่งต่อไปในอนาคตการประกอบกิจการดูดทรายไม่ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกฎกระทรวงฉบับนี้จะบังคับใช้ หลังจากที่ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562