นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
        วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย โดยมีนายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม