นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2560
          วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) ณ  ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม