คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับบริจาคของขวัญและเงินสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 และรับเงินบริจาคสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน ดังนี้
            บริจาคของขวัญวันเด็ก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, สถาบันไทย - เยอรมัน, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บริษัท H & B อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด, บริษัท BNG Group, บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอ็ม - แอนด์พี  เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด, อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, และราชบุรี
            เงินบริจาคสนับสนุน
1.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 10,000 บาท
2.  บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด  จำนวนเงิน 2,000 บาท
3.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จำนวนเงิน 7,100 บาท
4.  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวนเงิน 5,500 บาท