ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เรื่อง หน้าที่ตามกฎหมายของโรงงานผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดย สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 58 เวลา 8-16.30 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ. พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.**** ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในโรงงานช่วงฤดูแล้ง**** กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่**** แนวทางปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม****
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554