คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
การสัมมนาเรื่อง หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมข้าวโพดบรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร
         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้รับมอบหมายจาก รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด “การสัมมนาเรื่อง หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร ณ ห้องจรัสเมือง 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
         กรมโรงงานฯ จัดสัมมนาเรื่อง หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมข้าวโพดบรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร  การสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง  ต่อการเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขันทางการค้าที่นำประเด็นทางสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไข จากการดำเนินงานโครงการในโรงงาน 16 โรงงาน โรงงานได้ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การใช้น้ำ การใช้สารเคมีและการสูญเสียผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์นี้จะช่วยส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมก้าวสู่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green industry) และผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้กลายเป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ต่อไป