นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ตามลำดับการนำเสนอประกอบด้วย 1.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  4.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5.สำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย 6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม