นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 29-7/2560
          วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 29-7/2560 โดยมีนาย นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อพิจารณา การยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ  ( พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ) กรมวิชาการเกษตรขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายคาร์โบฟูรานและเมโทมิล  และพิจารณาร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการนำเข้า การส่งออก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตราย ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) ที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ...... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม