นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สมัยที่ 22 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
        วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สมัยที่ 22 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (นางสาวธัญญรัตน์  มังคลรังษี) และคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานระดับชาติของไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 ในการประชุม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม เพื่อแสดงบทบาทและจุดยืนที่แข็งขันในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีของไทยอย่างต่อนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ  ซึ่งมีผู้แทนรัฐภาคี องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 136 ประเทศ  77 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 914 คน ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์