ด่วน เรื่อง ประกาศเตือนวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนสารเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีตามมาตรการ REACH ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 **** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สมัยที่ 22 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
        วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สมัยที่ 22 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (นางสาวธัญญรัตน์  มังคลรังษี) และคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานระดับชาติของไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 ในการประชุม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม เพื่อแสดงบทบาทและจุดยืนที่แข็งขันในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีของไทยอย่างต่อนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ  ซึ่งมีผู้แทนรัฐภาคี องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 136 ประเทศ  77 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 914 คน ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์