นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงาน การสัมมนา “Responsible Care Capacity Building Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลด้วยความรับผิดชอบ”
         วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงาน การสัมมนา “Responsible Care Capacity Building Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลด้วยความรับผิดชอบ” โดยมีนายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานคณะกรรมการ responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ(RCMCT) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ และการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี พร้อมทั้งผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21