นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงข่าว “มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา”
        วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงข่าว “มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา” ร่วมกับ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผู้บุกเบิกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  นายมารุจน์  พรหมเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4 และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปโลหะภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตกังหันลมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด