นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบูรณาการแผนงานและงบประมาณประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560
         วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางศิริเพ็ญ  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบูรณาการแผนงานและงบประมาณประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน  เพื่อพิจารณาข้อเสนองบประมาณโครงการแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนองบประมาณโครงการแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ  สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม