โครงการ CSR-DIW Continuous 2562

      หนังสือเชิญชวน
      โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
      แบบฟอร์มรับรองรายงาน CSR
      ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
      แบบฟอร์มรับรองรายงาน CSR เบื้องต้น (.docx)
      ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (.docx)
      ตารางแผนงาน
      แผนผังการดำเนินงาน
      รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)
      รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) .doc
      มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
      แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
      รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
      คำนวณทบทวนสถานะ