กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

      หนังสือขอความร่วมมือให้ลดระบายมลพิษจาการประกอบกิจการโรงงาน
      หนังสือขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมในการควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ
      หนังสือขอความร่วมมือเชื่อมต่อ CEMS เข้าสู่แม่ข่าย กรอ.