กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMF) และแบบฟอร์ม (EMP) สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     1) กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Th)
      2)ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK (En)
      3) แบบฟอร์มสำหรับแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (EMP)(Th)
      4)Environmental Management Plan for HCFC phase-out project (En)