โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด


รุ่นที่ 4

หมายเหตุ : แต่ละจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น