โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รุ่นที่ 1 (จำนวน 25 เขต)

รุ่นที่ 2 (จำนวน 25 เขต)

หมายเหตุ : แต่ละสำนักงานเขตสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น