กฏกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
พ.ศ. 2535
-------------------------------------


         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบ กับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
         ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ขนาดของโรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 1
โรงงานจำพวกที่ 2
โรงงานจำพวกที่ 3
105
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ
และคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535
-
-
โรงงานทุกขนาด
106
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
-
-
โรงงานทุกขนาด

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

<<< กลับหน้าเดิม