นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าหล่อเย็น