นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง