นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
อุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน