นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางข้นอย่างยั่งยืน