นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา