นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ)