นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน