กระทรวงอุตสาหกรรมจัดยิ่งใหญ่ เปิดตัวโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว”

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” อย่างยิ่งใหญ่ ภายหลังได้รับเสียงตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯถึง 984 สถานประกอบการพร้อมทั้งจัดเสวนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนในชุมชนอย่างสมดุล และเพื่อเปิดตัวโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานโครงการอุสาหกรรมสีเขียวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือและประชาชนไว้วางใจและเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ(Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้น

การการดำเนินงานในโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยดำเนินการในเชิงรุกมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ7 รอบในปีมหามงคล พ.ศ. 2554 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงสถาบันเครือข่ายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ใน5 ระดับได้แก่

ระดับที่1 ความมุ่งมั่นสีเขียว(Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่2 ปฏิบัติการสีเขียว(Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่3 ระบบสีเขียว(Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่4 วัฒนธรรมสีเขียว(Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่5 เครือข่ายสีเขียว(Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

การดำเนินการต่างๆเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมชุมชนและประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่า“เรามุ่งมั่นสร้างชุมชนวางใจอุตสาหกรรมโปร่งใสก้าวไปพร้อมๆกัน”

นายวิฑูรย์ กล่าวอีกว่า นอกจากพิธีเปิดตัวโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว แล้ว ภายในงานยังมีการจัดเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยตนเอง และดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จสีเขียว” โดยผู้แทนจากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) , ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ ปิโตรเคมี  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), คุณพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คุณสุวัชร์ ศุภกาณจน์เดชากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (บ้านโพธิ์), คุณจิรายุทธ ปิตานนท์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามโภชนาการ จำกัด (Siam Food Supply Co.,Ltd.) อีกด้วย