กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย”
        วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย”  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมวัตถุอันตรายเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีควบคุมวัตถุอันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ.2559, การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา พ.ศ. 2559  การฝึกอบรมฯในครั้งนี้มีเจ้าหน้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ราชเทวี กรุงเทพฯ