กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัทไทยเมทัลโพเซสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 5-4/2560
          วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท ไทยเมทัลโพเซสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 5-4/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม การประชุมฯ ในครั้งนี้มีนางศรีจันทร์ อุทโยภาส เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ