นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 4-1/2560
           วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 4-1/2560 โดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามา ธิบดี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด แนวทางการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม