กรมโรงงานอุตสาหกรรมประชุมหารือการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน
            วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 12.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน ร่วมกับนายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการนิคมฯเพื่อหารือกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้มีค่ามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานไม่ว่าจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือไม่ก็ตาม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม