นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รก.อรอ.กรอ. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานประเภทลำดับที่ 106”
                เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานประเภทลำดับที่ 106” รุ่นที่ 1 โดยมีนายไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม กพร.1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมกว่า 150 ราย
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการในการรับตรวจโรงงานแนวใหม่  พร้อมทั้งยกระดับการประกอบกิจการของโรงงานประเภทลำดับที่ 106 ให้ดีขึ้น และให้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจกฎหมายโดยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
              ในปัจจุบัน ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ขีดความสามารถในการกำจัดบำบัดกากอุตสาหกรรมไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ นอกจากนี้กระแสการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมยังบอกถึงทิศทางของโลกที่กำลังเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่มีการพัฒนาระบบบริหาร จัดการ (Management System) และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ลักษณะการประกอบการของโรงงาน ประเภทลำดับที่ 106 เป็นโรงงานที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่อไป ดังนั้นโรงงานประเภทลำดับที่ 106 จึงเป็นโรงงานที่มีการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ใหม่นั่นเอง จากผลการตรวจสอบของสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พบว่าจำนวนโรงงานร้อยละ 90 ขาดการบริหารจัดการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice)  และไม่เข้าใจกฎหมายเท่าที่ควรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มวิธีการตรวจโรงงานใหม่ขึ้น  โดยใช้เทคนิคแผนที่เส้นทาง (Road Map) ซึ่งจะเป็นเสมือนแผนที่ในการนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ได้ค่อนข้างครบถ้วน ขณะเดียวกันหากโรงงานขาดความเตรียมพร้อม เช่น การเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบก็จะทำให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขาดความคล่องตัว ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรับการตรวจโรงงานใหม่จึงมีความจำเป็น ขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการประกอบกิจการโรงงานประเภทลำดับที่ 106 ให้ดีขึ้นด้วย  และถ้าหากเป็นโรงงานที่ไม่มีการประกอบกิจการ แต่ต้องการใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อไว้แสดงการเข้าประมูลเท่านั้น สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ก็จะตรวจสอบยืนยันและดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป