การประชุมหารือระดับนโยบาย คณะกรรมการความร่วมมือโครงการอนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (GPP) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
การประชุมหารือระดับนโยบาย
คณะกรรมการความร่วมมือโครงการอนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (GPP) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
(The 10th Japan-Thailand Policy Dialogue on Green Partnership Plan)
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555  เวลา 8:20-12:30 น.
ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่าลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ

                  กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (METI) ได้ให้ความร่วมมือ    กับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Partnership Plan: GPP) ตั้งแต่ปี 1992 เป้าหมายหลักของโครงการ คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดมลพิษ การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
สำหรับปี 2012 หน่วยงานของไทยได้เสนอขอความร่วมมือภายใต้โครงการ GPP ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Town)
                   ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นจะจัดประชุมประจำปี GPP Policy Dialogue เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปีนี้จะจัดประชุม ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่าลุมพินีพาร์ค กรุงเทพ ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.20-12.30 น.