กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works
การติดตั้งใช้งานระบบพร็อกซี่ของเครื่องไคล์เอนท์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บทนำ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำการติดตั้งระบบพร็อกซี่ เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เครื่องไคล์เอนท์ทุกเครื่อง ในเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มีการใช้งานโปรโตคอล (Protocol) ที่ถูกเปิดให้บริการในระบบพร็อกซี่อัน ได้แก่โปรโตคอล HTTP, และ FTP จะต้องทำการติดตั้งใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่เครื่อง ไคล์เอนท์ให้ติดต่อไปยังเครื่องพร็อกซี่เซอร์เวอร์ ของกรมโรงงานฯ

ประโยชน์ของระบบพร็อกซี่
ประโยชน์ของระบบพร็อกซี่ คือช่วยให้ผู้ใช้งาน เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ สามารถดึงข้อมูลจากเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการทำงาน ของระบบพร็อกซี่ ช่วยให้การใช้งานของสายสัญญาณ ส่งข้อมูล ที่เป็นทางออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการลดความซ้ำซ้อน ในการขนถ่ายข้อมูลที่เหมือน ๆ กัน

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งาน ในเครื่องไคล์เอนท์ในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายยี่ห้อ ซึ่งรูปแบบการติดตั้งใช้งานระบบพร็อกซี่ โดยทั่วไปจะมี ลักษณะเหมือนกันในหลักการ ดังนั้นเอกสารชุดนี้จะแสดงการติดตั้ง ใช้งานระบบพร็อกซี่เฉพาะยี่ห้อ ซึ่งมีความนิยมอยู่เป็นอย่างมาก ในขณะนี้ซึ่งหากผู้ใช้มีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ก็สามารถประยุกต์เอกสารนี้ เป็นแนวทางในการติดตั้ง ใช้งาน โดยมีรายชื่อของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่จะอธิบายดังนี้
  1. โปรแกรมเน็ตสเค็ปเนวิเกเตอร์ เวอร์ชั่น 3 (Netscape Navigator)
  2. โปรแกรมเน็ตสเค็ปคอมมิวนิเคเตอร์ เวอร์ชั่น 4  (Netsacpe Communicator)
  3. โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโปเรอ เวอร์ชั่น 4 (Internet Explorer)