แนวทางการใช้ แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)
ระบบปฏิบัติงานสารสนเทศและโครงสร้างข้อมูล ของ กรอ.
การตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาโรงงานเมืองอุตสาหกรรม ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย