การอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับกรุงเทพมหานคร)
ระบบขอรับใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม (ทะเบียนโรงงาน) สำหรับเทศบาล
ระบบทะเบียนโรงงาน (FAC ใหม่)
ระบบทะเบียนโรงงาน (FAC ใหม่) สำหรับ สอจ.
ระบบวัตถุอันตราย (HAZ2009) ของ สวอ.
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ของ สวอ.
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการตอบข้อหารือเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
การขึ้นทะเบียน บุคคลากรเฉพาะ สถานประกอบการวัตถุอันตราย
ระบบสอบบุคลากรเฉพาะ
ระบบติดตามเรื่องรับของ สวอ.
ระบบขนส่งวัตถุอันตราย (ใหม่)
ระบบวัตถุอันตราย (HAZ2009) ของ สกอ.
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ของ สกอ.
ระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ (ฝึกอบรม)
ระบบทะเบียนเครื่องจักร (Mac ใหม่)
ระบบใบอนุญาตครอบครองน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (สำหรับ สอจ.)
ระบบสืบค้นทะเบียนเครื่องจักร
ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยและหม้อไอน้ำฯ
ระบบทะเบียนก๊าซอุตสาหกรรม
ระบบขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดรถถาวร
ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ