นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัทไทยเมทัลโพเซสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 5-4/2560
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 4-1/2560
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประชุมหารือการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม คุมเข้มสั่งตรวจสอบการตั้งโรงงานบ่อขยะไม่โปร่งใส

1 - 6