การกำหนดหมายเลขไอพี

ปัจจุบันได้มีการกำหนด หมายเลขไอพี ภายในอาคารกรมโรงงานฯ ซึ่งทั้งหมดมี หมายเลขขึ้นต้นด้วย 172.16 และมีสับเน็ตมาส์คคือ 255.255.255.0 และหมายเลข gateway 172.16.y.254 โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามหน่วยงาน ดังนี้ (หมายเหตุ x หมายถึง เลขใดๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 253 และ y คือหมายเลขประจำหน่วยงาน)

รหัส หน่วยงาน รหัสย่อ หน่วยเดิม IP Address Group กลุ่มเดิม ชั้น
0 อธิบดี รองอธิบดี และ ผอ. อรอ.   172.16.100.x director - 3,5
1 สำนักงานเลขานุการกรม สล. - 172.16.101.x secret - 1
2 ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศบพ. กจ. 172.16.118.x person - 5
3 กองคลัง กค. - 172.16.102.x finance - 1
4 สำนักกฎหมาย สกม. - 172.16.103.x legal - 5
5 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สบย. ทป. 172.16.115.x advise - 3
6 ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม ศสร. ศส. 172.16.106.x inf - 2,3
7 สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ สสย. - 172.16.117.x treaty - 5
9 สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง สจก. สจ 172.16.113.x machine - 2
10 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สรข.1 ศบ. 172.16.105.x cluster1 onestop 1
11 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สรข.2 สค.1 172.16.107.x cluster2 fac1 2
12 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3 สรข.3 สค.4 172.16.111.x cluster3 fac4 4
13 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4 สรข.4 สค.3 172.16.110.x cluster4 fac3 3
14 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 สรข.5 สค.2 172.16.109.x cluster5 fac2 3
15 สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย สปภ. ศภ. 172.16.104.x safety - 2,3
16 สำนักบริหารและจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สกอ. สกว. 172.16.116.x waste - 4
17 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย สวอ. สว 172.16.112.x hazard - 5
18 สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน สนส. สท 172.16.114.x toxic env 4
19 สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน สวส. สร 172.16.119.x research env 4
20 ศูนย์บริการสารพันทันใจ  ศบจ.   172.16.121.x express - 1
21 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  สสส.   172.16.123.x public - 6
22 ห้องฝึกอบรม     172.16.120.x training - 2
23 ห้องสมุด     172.16.122.x library - 4
24 ห้องประชุมและอื่นๆ     172.16.129.x meeting - 5
25 อุปกรณ์ wifi     172.16.142.x wifi - -
  internet server     172.16.6.x diw - 3
  router     172.16.192.x     -
  switch hub     129.103.200.x     -


โดยที่ ทั้งหมด จะกำหนดให้มีการใช้ dns เดียวกันทั้งหมดคือ หมายเลข 129.103.192.1 และ 129.103.192.7 ตัวอย่างวิธีการตั้งค่าไอพีใน windows 95