คำแนะนำโรงงาน
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก คือ
โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของ
ผู้ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เช่นกัน และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (ขอรับและยื่นแบบ
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ได้ที่สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา)
โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้ ( ซื้อคำขอฯ ได้ที่
กองคลัง ชั้น 1 และยื่นคำขอฯ ที่สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 )
2. การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดเป็นโรงงานจำพวกใด จะต้องมีข้อมูลชนิดของกิจการ (จะ
ประกอบกิจการอะไรบ้าง) แรงม้าเครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน เพื่อนำมาจัดจำพวก
โรงงาน โดยตรวจสอบด้วยตนเองจากกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช-
บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือจะสอบถามจากทางราชการได้ที่
2.1 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา (ชั้น 2,3 และ 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
2.2 สำนักเลขานุการกรม (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
2.3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
3. การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี
ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวันครบกำหนดวัน
เริ่มประกอบกิจการโรงงานในปีถัดไป ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ ต้องเสียเงินเพิ่มอีก
ร้อยละห้าต่อเดือน
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชำระค่าธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานใน
จังหวัดอื่นๆ ชำระที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
แรงม้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบ/ขยาย/ต่ออายุ (บาท)
ค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการรายปี (บาท)
ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
500
1,000
1,500
3,000
5,000
7,000
9,000
12,000
15,000
18,000
22,000
26,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
150
300
450
900
1,500
2,100
2,700
3,600
4,500
5,400
6,600
7,800
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
18,000

4. ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโรงงาน(30 วัน)
* ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
* ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน
5. สถานที่ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3
5.1 บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
5.2 ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงสถานที่
ทำการโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่การประกอบกิจการ
ของโรงงานแห่งนั้นๆ) และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะ
รัฐมนตรีกำหนด